• ข่าวสารนักลงทุน
  • ASIAN กางแผน “เอเชี่ยน อะไลอันซ์ฯ (AAI)” เข้าตลาดหุ้น Q4/65 ปลดล็อกมูลค่าหุ้นบริษัทลูก ตอกย้ำความเป็นหนึ่งในผู้นำตลาดธุรกิจอาหารสัตวเ์ลี้ยง
ข่าวสารนักลงทุน

ASIAN กางแผน “เอเชี่ยน อะไลอันซ์ฯ (AAI)” เข้าตลาดหุ้น Q4/65 ปลดล็อกมูลค่าหุ้นบริษัทลูก ตอกย้ำความเป็นหนึ่งในผู้นำตลาดธุรกิจอาหารสัตวเ์ลี้ยง

15.10.2021

ASIAN กางแผน “เอเชี่ยน อะไลอันซ์ฯ (AAI)” เข้าตลาดหุ้น Q4/65 ปลดล็อกมูลค่าหุ้นบริษัทลูก ตอกยา ้ความเป็นหนึ่งในผู้น าตลาดธุรกิจอาหารสัตวเ์ลี้ยง ASIAN กางแผน Unlock Value หุ้นในเครือ “เอเชี่ยน อะไลอันซ์ฯ (AAI)” เป็ นหัวหอกรุกธุรกิจ อาหารสัตวเ์ลี้ยง ที่ปัจจุบันเป็ น Top10 การส่งออกอาหารสัตวเ์ลี้ยงในประเทศไทยไปยังตลาดโลก ปักธง Spin-Off ดัน AAI ขายหุ้น IPO เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายในไตรมาส 4 ปี 2565 รองรับ อุตสาหกรรมที่ขยายตัว และสอดรับกับการปรับโครงสร้างธุรกิจที่ชัดเจน ด้วยฐานทุนทแข็งแกร่ง ี่ ขึน้ โดย ASIAN คงถือหุ้นใหญ่สัดส่วนไม่ต่า กว่า 70% ด้าน AAI น าเงินระดมทุนใช้ขยายธุรกิจ ย ้าหนึ่งในเจ้าตลาด ส่งออกธุรกิจอาหารสัตว์เลี้ยงของประเทศไทย นายเอกกมล ประสพผลสุจริต ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการเงินบริษัท เอเชี่ยนซี คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด (มหาชน) หรือ ASIAN ประกอบธุรกิจอาหารแช่เยือกแข็ง อาหารสัตว์น ้า ปลาป่ น ทูน่า จ าหน่ายและส่งออก ทั้งที่เป็ นผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้าของบริษัท และผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมาย การค้าของลูกค้า และผู้ผลิตและจ าหน่ายอาหารสัตว์เลี้ยง เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติ บริษัท เอเชี่ยน อะไลอันซ์อินเตอรเ์นช่ันแนล จา กัด (AAI) บริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจแปรรูปปลาทูน่าส าหรับ ผลิตผลิตภัณฑ์ปลาทูน่าและอาหารสัตวเลี้ยง รวมถึงการจ าหน่ายและส่งออก เตรียมเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อ ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) และน าเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยฯ ซึ่งคาดว่า AAI จะ สามารถยื่นไฟลิ่งได้ในช่วงไตรมาส 2 ปี 2565และคาดจะเข้าตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายในไตรมาส 4 ปี 2565 เพื่อ รองรับแผนการขยายธุรกิจอาหารสัตว์เลี้ยง ที่มีการเติบโตอย่างชัดเจน และเป็ นการจัดโครงสร้างองค์กรครั้งใหญ่ เพื่อสนับสนุนการเติบโตได้อย่างคล่องตัวและรวดเร็วยิ่งขึ้น ขณะที่ประโยชน์จากต้นทุนการเงินในระยะยาวจะต ่าลง ได้ อีกทั้ง การน า AAI เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ถือเป็นการ Unlock Value สะท้อนมูลค่าที่ควรจะ เป็นในบริษัทลูก โดยเฉพาะในธุรกิจอาหารสัตว์เลี้ยงที่มีการเติบโตอย่างมีนัยส าคัญ จากปัจจุบัน เป็ นผู้ผลิตและ ส่งออกไปยังฐานลูกค้าซึ่งถือเป็นแบรนด์ชั้นน าในตลาดโลก ได้แก่ อเมริกา ยุโรป และญี่ปุ่ น รวมทั้ง ติด Top10 ตลาด ผู้ส่งออกอาหารสัตว์เลี้ยงในประเทศไทย ซึ่งตลาดนี้ยังคงขยายตัวต่อไปอย่างแข็งแกร่งในอนาคต จึงเดินตามแผน Spin-Off เพื่อรองรับการเติบโต และรักษาการเป็ นหนึ่งในผู้น าตลาด พร้อมทั้ง จัดทัพการขยายการผลิตด้วยอิน โนเวชั่น วางแผนระยะสั้น ยังส่งออกไปยังตลาดหลักที่มีการเติบโตดีอยู่แล้ว และเตรียมจัดจ าหน่ายภายใต้แบรนด์ ของตนเอง เจาะตลาดไทย และจีนเพิ่มเติม ส าหรับผลประกอบการของ AAI ในปี 2563 มีรายได้จากการขายและบริการ 4,512 ล้านบาท ก าไรสุทธิ 555 ล้านบาท และงวดครึ่งปีแรก 2564 มีรายได้จากการขายและบริการ 2,415 ล้านบาท มีก าไรสุทธิ308 ล้านบาท ปัจจุบัน มีทุนจดทะเบียนช าระแล้ว 1,700,000,000 บาท

โดยสัดส่วนหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ AAI และขายหุ้นสามัญเดิมใน AAI ที่บริษัทฯ ถืออยู่บางส่วนที่จะเสนอ ขายต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) รวมกันไม่เกิน 30% ของทุนช าระแล้วทั้งหมดของ AAI ภายหลังการเสนอ ขายหุ้นสามัญต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) ดังนี้ การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ AAI ต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) เป็นสัดส่วนไม่น้อย กว่า 20% ของทุนช าระแล้วทั้งหมดของ AAI ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) และการเสนอขายหุ้นสามัญเดิมใน AAI ที่บริษัทฯ ถืออยู่บางส่วนไปพร้อมกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่ม ทุนต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) ของ AAI เป็นสัดส่วนไม่เกินกว่า 10% ของทุนช าระแล้วทั้งหมดของ AAI ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) ทั้งนี้ เพื่อเป็นการลดผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่อาจเกิดขึ้นจากแผน Spin-Off จึงให้มีการเสนอขาย หุ้นสามัญที่จะออกและเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) ต่อประชาชนทั่วไปเฉพาะกลุ่ม ซึ่ง เป็นผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ให้มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (Pre-emptive Rights) ใน สัดส่วนไม่เกิน 20% ของจ านวนหุ้นสามัญที่เสนอขายต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) โดยหากมีหุ้นสามัญที่ เหลือจากการเสนอขายต่อประชาชนทั่วไปเฉพาะกลุ่มซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้น ตามสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (Pre-emptive Rights) ให้ AAI เสนอขายหุ้นที่เหลือต่อประชาชนทั่วไป การเสนอขายหุ้นต่อประชาชนทั่วไปดังกล่าวจะส่งผลให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ ใน AAI ลดลงจาก เดิม 100% ของทุนช าระแล้ว (ก่อนการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนทั่วไป) เป็ นไม่ต ่ากว่า 70% ของทุนช าระแล้ว (ภายหลังการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนทั่วไป) โดย AAI จะยังคงมีสถานะเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ เช่นเดิมต่อไป ส าหรับผลประโยชน์ต่อ ASIAN จะช่วยลดภาระ ในการสนับสนุนด้านเงินทุนแก่ธุรกิจแปรรูปปลาทูน่า ส าหรับผลิตผลิตภัณฑ์ปลาทูน่าและอาหารสัตวเลี้ยง ของบริษัทฯ ในระยะยาว เนื่องจาก AAI จะสามารถระดมทุนได้ เองผ่านช่องทางของตลาดทุน รวมทั้ง เป็นการลดต้นทุนทางการเงินของ AAI จากการมีแหล่งทางเลือกในการระดม ทุนที่หลากหลาย ด้วยต้นทุนที่ต ่าลงกว่าปัจจุบันได้ ซึ่งจะเป็ นการลดต้นทุนทางการเงินของบริษัทฯ ในภาพรวม นอกจากนี้ บริษัทฯ จะมีการแยกโครงสร้างธุรกิจที่ชัดเจนมากขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้การบริหารจัดการ การก าหนด นโยบายและกลยุทธ์ในการด าเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และคล่องตัวมากขึ้น โดยภายหลังการเข้าจด ทะเบียนของ AAI มูลค่าของหุ้นของ AAI จะสะท้อนมูลค่าที่แท้จริงและมูลค่าเพิ่มของธุรกิจแปรรูปปลาทูน่าส าหรับ ผลิตผลิตภัณฑ์ปลาทูน่าและอาหารสัตวเลี้ยง รวมทั้ง บริษัทฯ ได้รับเงินทุนจากการขายหุ้นสามัญเดิมใน AAI ที่ บริษัทฯ ถืออยู่บางส่วน