ร่วมงานกับเรา

กลุ่มบริษัทเอเชี่ยน ตระหนักดีว่าพนักงานเป็นปัจจัยที่สำคัญ และมีคุณค่าอย่างยิ่งต่อความสำเร็จ ความก้าวหน้าและความเจริญเติบโตอย่างมั่นคง

“เราใส่ใจพนักงานทุกคน”

เอเชี่ยน มีบริษัทและโรงงานที่หลากหลาย และมีพนักงานมากกว่า 5,000 คน ที่ปฏิบัติงานร่วมกันพร้อมเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีศักยภาพและต้องการความก้าวหน้า มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสรรค์และพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในสังคมไทยเคียงคู่ไปกับการพัฒนาองค์กรให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน สร้างการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพเพื่อความก้าวหน้าในสายอาชีพ และการดูแลคุณภาพชีวิตของเพื่อนพนักงานตั้งแต่เข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันทุกคน คือส่วนร่วมในความสำเร็จของเอเชี่ยน

สวัสดิการ

ค่าเบี้ยเลี้ยง
ในการเดินทาง
ค่ากะ
เงินกู้ยืมจากกองทุน
สำรองเลี้ยงชีพ
เงินสำรองเลี้ยงชีพ
ค่าตำแหน่ง, ค่าฝีมือ
เงินปรับประจำปี
โบนัสประจำปี
รถรับส่ง
ประกันชีวิต,
อุบัติเหตุ, สุขภาพ
ประกันสังคม
สวัสดิการร้านค้า
การตรวจสุขภาพ
ประจำปี
การจัดงานประจำปี
กิจกรรมกีฬาสี
ห้องพักบริษัท
ชุดฟอร์ม

ร่วมงานกับเรา

บริษัท :
{{val.position_title}}{{val.position_location}} {{val.position_qty}} ตำแหน่ง
{{val.position_title}}
{{val.position_qty}} ตำแหน่ง
{{val.position_location}}