บริษัท อินเตอร์ เพ็ททริน่า จำกัด

บริษัท อินเตอร์ เพ็ททริน่า จำกัด

เป็นกิจการร่วมที่ลงทุนร่วมกับ บริษัท อินเตอร์ ฟาร์มา จำกัด จัดตั้งขึ้นเมื่อ วันที่ 15 พฤษภาคม 2561 โดยมีทุนจดทะเบียนอยู่ที่ 4 ล้านบาท ซึ่งบริษัท เอเชี่ยน เพ็ทส์ แคร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 40 เพื่อประกอบธุรกิจพัฒนา และจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์เลี้ยงภายในประเทศ และส่งออกไปยังประเทศกัมพูชา ลาว มาเลเซีย และเวียดนาม (CLMVT) ที่ผลิตโดยบริษัท เอเชี่ยน อะไลอันซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ภายใต้เครื่องหมายการค้า "MARIA"

ข้อมูลสำคัญอื่นๆ

ข้อมูลบริษัท
สำนักงาน
  • 140/9 อาคารไอทีเอฟทาวเวอร์ ชั้น 9 ถนนสีลม สุริยวงศ์ บางรัก กรุงเทพฯ
ผู้สอบบัญชี
สุมาลี รีวราบัณฑิต
  • ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3970
    บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด