บริษัท เอเชี่ยนซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

บริษัท เอเชี่ยนซี
คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 27 กันยายน 2525 ปัจจุบัน บริษัทมีทุนจดทะเบียนอยู่ที่ 542.73 ล้านบาท ดำเนินธุรกิจประเภทอุตสาหกรรมแปรรูปสัตว์น้ำแช่เยือกแข็ง จำหน่าย และส่งออก ทั้งที่เป็นผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้าของบริษัท และผลิตภัณท์ภายใต้เครื่องหมายการค้าของลูกค้า ปัจจุบันมีกำลังการผลิตคิดเป็นน้ำหนักผลิตภัณฑ์สำเร็จประมาณ 7,800 ตัน/ปี

ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท แบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ ได้แก่

 1. ผลิตภัณฑ์ปลาทรายแช่เยือกแข็ง ได้แก่ ปลาทรายสดที่แล่แบบผีเสื้อ และปลาทรายแล่ชุบแป้ง
 2. ผลิตภัณฑ์อาหารทะเลพร้อมปรุงแช่เยือกแข็ง เช่น กุ้งปะแป้งแช่เยือกแข็ง และกุ้งปะแป้งทอดแช่เยือกแข็ง
ผลิตภัณฑ์ปลาทรายแช่เยือกแข็ง
ผลิตภัณฑ์อาหารทะเลพร้อมปรุงแช่เยือกแข็ง

ผลิตภัณฑ์ภายใต้
เครื่องหมายการค้าของบริษัท

ผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้าของลูกค้า (OEM)

ปัจจุบันมีกำลังการผลิตคิดเป็นน้ำหนักผลิตภัณฑ์สำเร็จ

7,800

ตัน/ปี

ระบบคุณภาพที่กลุ่มบริษัทผ่านการรับรอง

2019-2022

Best Aquaculture Practices (BAP)

2018-2022

Global Standard for Food Safety

2020-2021

COVID-19 Prevention Best Practice

2020-2021

GMP Certificate

2020-2021

HACCP Certificate

2020-2021

Halal Certificate

2019-2022

ISO 9001 : 2015

2020-2021

ISO 14001 : 2015

2021-2025

ISO/IEC 17025 : 2017

2020

Silver Level with Occupational Safety and Health Management Standard

ข้อมูลสำคัญอื่นๆ

ข้อมูลบริษัท
สำนักงานใหญ่
 • 55/2 หมู่ที่ 2 ถนนพระราม 2 ตำบลบางกระเจ้า อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 74000
  โทรศัพท์ : (034) 822700-4
  โทรสาร : (034) 822699
สำนักงาน
 • 742 ซอยกล้วยน้ำไท ถนนอาจณรงค์ แขวง/เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
  โทรศัพท์ : (02) 249-7113, (02) 249-5255, (02) 249-9324
  โทรสาร : (02) 249-5256
นายทะเบียนหลักทรัพย์
 • บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
  93 ชั้น 14 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
 • โทรศัพท์
 • (02) 009-9999
ผู้สอบบัญชี
สุมาลี รีวราบัณฑิต
 • ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3970
  บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด