บริษัท เอเชี่ยน เพ็ทส์ แคร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

บริษัท เอเชี่ยน เพ็ทส์ แคร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

บริษัทย่อยแห่งที่ 5 จัดตั้งขึ้นเมื่อ วันที่ 11 มกราคม 2561 โดยมีทุนจดทะเบียนอยู่ที่ 10 ล้านบาท ซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 ดำเนินธุรกิจด้านการตลาด และจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อสัตว์เลี้ยงภายใต้แบรนด์ของตนเองตามแผนกลยุทธ์ของกลุ่มบริษัท ตลอดจนลงทุนเพื่อวัตถุประสงค์ในการขยายตลาดผลิตภัณฑ์เพื่อสัตว์เลี้ยงภายใต้แบรนด์ของตนเองในต่างประเทศ

ข้อมูลสำคัญอื่นๆ

ข้อมูลบริษัท
สำนักงาน
  • 742 ซอยกล้วยน้ำไท ถนนอาจณรงค์ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
    โทรศัพท์ : (02) 249-7113, (02) 249-5255
    โทรสาร : (02) 249-5256
ผู้สอบบัญชี
สุมาลี รีวราบัณฑิต
  • ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3970
    บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด