บริษัท เอเชี่ยน อะไลอันซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

บริษัท เอเชี่ยน อะไลอันซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

เป็นบริษัทย่อยแห่งที่ 2 จัดตั้งขึ้นเมื่อ วันที่ 15 มีนาคม 2548 โดยมีทุนจดทะเบียนอยู่ที่ 1,700 ล้านบาท ซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 ดำเนินธุรกิจประเภทอุตสาหกรรมแปรรูปปลาทูน่า จำหน่าย และส่งออกภายใต้เครื่องหมายการค้าของลูกค้า ทั้งในกลุ่ม Human Food และ Pet Food ปัจจุบันบริษัทมีกำลังการผลิตแยกตามกลุ่มผลิตภัณฑ์ได้ดังนี้

 • กลุ่มผลิตภัณฑ์ทูน่า หรือ Human Food กำลังการผลิตคิดเป็นน้ำหนักผลิตภัณฑ์สำเร็จประมาณ 17,500 ตัน/ปี
 • กลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์เลี้ยงแบบเปียก หรือ Wet Pet Food กำลังการผลิต คิดเป็นน้ำหนักผลิตภัณฑ์สำเร็จประมาณ 41,000 ตัน/ปี
 • กลุ่มผลิตภัณฑ์ปลาปั่น กำลังการผลิต 6,000 ตัน/ปี

ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท แบ่งออกเป็น 4 ประเภทใหญ่ๆ ได้แก่

 1. ผลิตภัณฑ์ปลาทูน่าบรรจุกระป๋องและถุงเพาซ์
 2. ผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมรับประทานบรรจุกระป๋อง และถุงเพาซ์
 3. ผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์เลี้ยงประเภn Wet Pet Food บรรจุกระป๋อง ถุงเพาซ์ และถ้วยพลาสติก
 4. ผลิตภัณฑ์ปลาป่นสำหรับทำอาหารสัตว์
ผลิตภัณฑ์ปลาทูน่าบรรจุกระป๋องและถุงเพาซ์
ผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมรับประทานบรรจุกระป๋อง และถุงเพาซ์
ผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์เลี้ยงประเภn Wet Pet Food บรรจุกระป๋อง ถุงเพาซ์ และถ้วยพลาสติก
ผลิตภัณฑ์ปลาป่นสำหรับทำอาหารสัตว์

ผลิตภัณฑ์ภายใต้
เครื่องหมายการค้าของบริษัท

ผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้าของลูกค้า (OEM)

ปัจจุบันมีกำลังการผลิตคิดเป็นน้ำหนักผลิตภัณฑ์สำเร็จ
ผลิตภัณฑ์ทูน่า

17,500

ตัน/ปี
ผลิตภัณฑ์อาหาร
สัตว์เลี้ยงแบบเปียก

41,000

ตัน/ปี
ผลิตภัณฑ์ปลาป่น

6,000

ตัน/ปี

ระบบคุณภาพที่กลุ่มบริษัทผ่านการรับรอง

2020-2021

Certificate of Registration

2021-2022

GMP Certificate

2021-2022

HACCP Certificate

2021-2022

Earth Island Institute Dolphin Safe International Monitoring Program

2021-2024

Good Manufacturing Practice (GMP) - Canned Pet Food (Can and Pouch)

2021-2024

Good Manufacturing Practice (GMP) - Canned Pet Food (Pouch and Plastic Cup)

2021-2024

 Hazard Analysis and Critical Control Point System (HACCP) - Canned Pet Food (Can and Pouch)

2021-2024

Hazard Analysis and Critical Control Point System (HACCP) - Canned Pet Food (Pouch and Plastic Cup)

2021-2022

Halal Certificate

2020-2021

Kosher Certificate

2021-2023

Thai Labour Standard (TLS 8001-2020)

ข้อมูลสำคัญอื่นๆ

ข้อมูลบริษัท
สำนักงาน
 • 8/8 หมู่ที่ 3 ถนนพระราม 2 ตำบลบ้านบ่อ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 74000
  โทรศัพท์ : (034) 845575-91
  โทรสาร : (034) 845546, (034) 845593
ผู้สอบบัญชี
สุมาลี รีวราบัณฑิต
 • ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3970
  บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด