โครงสร้างธุรกิจ

ให้ความสำคัญในการขยายทั้งแนวราบและแนวตั้งที่ขยายตามห่วงโซ่อุปทาน

โครงสร้างธุรกิจ

บริษัท เอเชี่ยนซี คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
บริษัท ห้องเย็นเอเชี่ยนซีฟู้ด
(สุราษฎร์ธานี) จํากัด
บริษัท เอเชี่ยน ฟู้ด จํากัด
บริษัท เอเชี่ยน ฟีด จํากัด
บริษัท เอเชี่ยน อะไลอันซ์
อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด
AAI
Asian Group SCS
Europe GmbH
AGE
บริษัท อินเตอร์ เพ็ททริน่า
บริษัท เอเชี่ยน เพ็ทส์ แคร์
คอร์ปอเรชั่น จำกัด
Shandong Thaiya Meisi
Pet Food Co.,Ltd.
(APCC 41%, THAIYA 10%)
Thaiya Corporation
Co.,Ltd.

รายได้จากการขายแยก
ตามกลุ่มธุรกิจ

สายผลิตภัณฑ์ บริษัท % การถือหุ้นของ
ASIAN
2563 2561 2560
ในประเทศ ส่งออก ในประเทศ ส่งออก ในประเทศ ส่งออก
กลุ่มธุรกิจอาหารแช่เยือกแข็ง ASIAN - 148 1,394 136 1,742 101 1,941
SURAT 100 128 1,670 183 2,006 112 2,009
กลุ่มธุรกิจทูน่า AAI 100 168 932 153 911 155 929
กลุ่มธุรกิจอาหารสัตว์เลี้ยง AAI 100 180 2,304 119 2,968 109 2,536
APCC 100 12 7
กลุ่มธุรกิจอาหารสัตว์น้ำ AFEED 100 1,090 5 1,078 20 1,423 45
กลุ่มธุรกิจจัดจำหน่ายสินค้า ASIAN - 283 - 257 323 -
AFOOD 100 351 - 351 394 -
หัก รายการระหว่างกัน (472) (5) -355 -438 -
รวมทุกสายผลิตภัณฑ์ 1,888 6,306 2,002 7,647 2,280 7,460
หมายเหตุ : Asian หมายถึง บริษัท เอเชี่ยนซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
Surat หมายถึง บริษัท ห้องเย็นเอเชี่ยนซีฟู๊ด (สุราษฎร์ธานี) จำกัด
AAI หมายถึง บริษัท เอเชี่ยน อะไลอันซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
APCC หมายถึง บริษัท เอเชี่ยน เพ็ทส์ แคร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
AFEED หมายถึง บริษัท เอเชี่ยน ฟีด จำกัด
AFOOD หมายถึง บริษัท เอเชี่ยน ฟู้ด จำกัด