นางสุนันทา เตียสุวรรณ์

กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัท เอเชี่ยนซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ประวัติกรรมการบริษัท

ตำแหน่ง
  • กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ, บมจ. เอเชี่ยนซี คอร์ปอเรชั่น
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • Ordinary National Diploma in Business Studies and Administration University of Westminster (UK)
ประวัติการอบรม
  • หลักสูตร Director Certificate Program รุ่น DCP 22/2545, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
  • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงสถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่น 11/2553-2554
สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (ร้อยละ)
  • ไม่มี
ประสบการณ์ทำงาน
  • 2550-ปัจจุบัน : กรรมการตรวจสอบ บมจ.อีสเทอรร์นสตาร์ เรียล เอสเตท
  • 2547-ปัจจุบัน : กรรมการ บจก. บริจวิว
  • 2541-ปัจจุบัน : กรรมการ บมจ.แพรนด้า จิวเวลรี่
ตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
  • กรรมการบริษัท, บมจ. แพรนด้า จิวเวลรี่
  • กรรมการบริษัท, บมจ. อีสเทอร์น สตาร์ เรียล เอสเตท