นายวัลลภ ล้อมลิ้ม

กรรมการบริษัท, กรรมการบริหาร, กรรมการสินเชื่อและเร่งรัดหนี้สิน, กรรมการบริหารจัดการความยั่งยืน กลุ่ม ASIAN บริษัท เอเชี่ยนซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอเชี่ยน ฟีด จำกัด

ประวัติกรรมการบริษัท

ตำแหน่ง
  • กรรมการบริษัท, กรรมการบริหาร, กรรมการสินเชื่อและเร่งรัดหนี้สิน, กรรมการบริหารจัดการความยั่งยืนกลุ่ม ASIAN, บมจ. เอเชี่ยนซี คอร์ปอเรชั่น
  • กรรมการผู้จัดการ, บจก. เอเชี่ยน ฟีด
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ประวัติการอบรม
  • หลักสูตร Asian Seafoods (Ex-com Development), บริษัท กบเหลาดินสอ จำกัด
  • หลักสูตร Chula Mini MBA @ Chachoengsao รุ่นที่ 2, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (ร้อยละ)
  • ไม่มี
ประสบการณ์ทำงาน
  • 2551-2557 : ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บมจ.ห้องเย็นเอเชี่ยนซีฟู้ด และ บจก. เอเชี่ยน ฟีด
  • 2543-2550 : ผู้จัดการโรงงาน บจก.ห้องเย็นเอเชี่ยนซีฟู้ด (สุราษฎร์ธานี)
  • 2539-2542 : ผู้จัดการโรงงาน บจก.ซีรอแยลอาหารทะเล
ตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
  • ไม่มี