นางสุรีย์ จันทร์สวัสดิ์

กรรมการบริษัท, กรรมการบริหาร, กรรมการสินเชื่อและเร่งรัดหนี้สิน, กรรมการบริหารจัดการความยั่งยืนกลุ่ม ASIAN บริษัท เอเชี่ยนซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
กรรมการผู้จัดการ บริษัท ห้องเย็นเอเชี่ยนซีฟู้ด (สุราษฎร์ธานี) จำกัด

ประวัติกรรมการบริษัท

ตำแหน่ง
 • กรรมการบริษัท, กรรมการบริหาร, กรรมการสินเชื่อและเร่งรัดหนี้สิน, กรรมการบริหารจัดการความยั่งยืนกลุ่ม ASIAN, บมจ. เอเชี่ยนซี คอร์ปอเรชั่น
 • กรรมการผู้จัดการ บจก. ห้องเย็นเอเชี่ยนซีฟู้ด (สุราษฎร์ธานี)
คุณวุฒิทางการศึกษา
 • ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
ประวัติการอบรม
 • หลักสูตร Asian Seafoods (Ex-com Development), บริษัท กบเหลาดินสอ จำกัด
 • หลักสูตร Chula Mini MBA @ Chachoengsao รุ่นที่ 2, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • หลักสูตร Director Certificate Program รุ่น DCP 144/2554, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (ร้อยละ)
 • 0.01 %
ประสบการณ์ทำงาน
 • 2556-2557 : กรรมการผู้จัดการ บจก.เอเชี่ยน ฟีด และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บจก.ห้องเย็นเอเชี่ยนซีฟู้ด (สุราษฎร์ธานี)
 • 2555-2556 : ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.ห้องเย็นเอเชี่ยนซีฟู้ด
 • 2542-2554 : ผู้ช่วยกรรมการ ฝ่ายจัดซื้อ บมจ.ห้องเย็นเอเชี่ยนซีฟู้ด / ผู้ช่วยกรรมการ ฝ่ายจัดซื้อวัตถุดิบจัดซื้อทั่วไป บจก.ห้องเย็นเอเชี่ยนซีฟู้ด (สุราษฎร์ธานี)
ตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
 • ไม่มี