นายเอกราช พรรณสังข์

กรรมการบริษัท, กรรมการบริหาร, กรรมการสินเชื่อและเร่งรัดหนี้สิน, กรรมการบริหารจัดการความยั่งยืนกลุ่ม ASIAN บริษัท เอเชี่ยนซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอเชี่ยน อะไลอันซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ประวัติกรรมการบริษัท

ตำแหน่ง
 • กรรมการบริษัท, กรรมการบริหาร, กรรมการสินเชื่อและเร่งรัดหนี้สิน, กรรมการบริหารจัดการความยั่งยืนกลุ่ม ASIAN บมจ. เอเชี่ยนซี คอร์ปอเรชั่น
 • กรรมการผู้จัดการ บจก. เอเชี่ยน อะไลอันซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล
คุณวุฒิทางการศึกษา
 • ปริญญาโทบริหารธุรกิจ สาขา การตลาด มหาวิทยาลัยนิวคาสเซิล ประเทศอังกฤษ
ประวัติการอบรม
 • หลักสูตร "Asian Seafoods (Ex-com Development), บริษัท กบเหลาดินสอ จำกัด
 • หลักสูตร Director Certificate Program รุ่น DCP 150/2554, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (ร้อยละ)
 • ไม่มี
ประสบการณ์ทำงาน
 • 2555-2557 : ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.ห้องเย็นเอเชี่ยนซีฟู้ด
 • 2553-2555 : ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายการตลาด บมจ.ห้องเย็นเอเชี่ยนซีฟู้ด
 • 2552-2553 : ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บจก.เอเชี่ยน อะไลอันซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล
 • 2547-2554 : ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บจก.ห้องเย็นเอเชี่ยนซีฟู้ด (สุราษฎร์ธานี)
ตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
 • ไม่มี