นายสมชาย อมรรัตนชัยกุล

กรรมการบริษัทและกรรมการผู้บริหารระดับสูง
บริษัท เอเชี่ยนซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

ประวัติกรรมการบริษัท

ตำแหน่ง
  • กรรมการบริษัทและกรรมการผู้บริหารระดับสูง, บมจ.เอเชี่ยนซี คอร์ปอเรชั่นและบริษัทย่อย
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • มัธยมศึกษาตอนต้น, โรงเรียนวัดมหาธาตุ
ประวัติการอบรม
  •  -
สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (ร้อยละ)
  • 11.15 %
ประสบการณ์ทำงาน
  • 2535 – ปัจจุบัน: กรรมการบริษัทและกรรมการผู้บริหารระดับสูง,
    บมจ.เอเชี่ยนซี คอร์ปอเรชั่นและบริษัทย่อย
ตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
  • ไม่มี