นายสมศักด์ อมรรัตนชัยกุล

กรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท เอเชี่ยนซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

ประวัติกรรมการบริษัท

ตำแหน่ง
  • กรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, บมจ.เอเชี่ยนซี คอร์ปอเรชั่น
    และบริษัทย่อย
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • ปริญญาตรีรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ประวัติการอบรม
  • หลักสูตร Role of Chairman Program รุ่น 9/2546, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (ร้อยละ)
  • 51.25%
ประสบการณ์ทำงาน
  • 2542 – ปัจจุบัน: กรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร,
    บมจ. เอเชี่ยนซี คอร์ปอเรชั่น
ตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
  • ไม่มี