นายวิชัย อัศรัสกร

กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ,
บริษัท เอเชี่ยนซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ประวัติกรรมการบริษัท

ตำแหน่ง
  • กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, บมจ. เอเชี่ยนซี คอร์ปอเรชั่น
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • Waverley College, Sydney, Australia
ประวัติการอบรม
  • หลักสูตร Director Certificate Program ปี 2558, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (ร้อยละ)
  • ไม่มี
ประสบการณ์ทำงาน
  • 2557 : กรรมการ สภามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
  • 2556 : คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน หอการค้าไทย
  • 2554 : ผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคเอกชน คณะกรรมการว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ
  • 2552 : นายกสมาคม สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
ตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
  • กรรมการบริษัท, บมจ. กรุงไทย