นายสมบูรณ์ เผ่าบรรจง

กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการบริหารความเสี่ยง, กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
บริษัท เอเชี่ยนซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ประวัติกรรมการบริษัท

ตำแหน่ง
  • กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการบริหารความเสี่ยง, กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน, บมจ. เอเชี่ยนซี คอร์ปอเรชั่น
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประวัติการอบรม
  • -
สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (ร้อยละ)
  • ไม่มี
ประสบการณ์ทำงาน
  • ปัจจุบัน : กรรมการบริหาร บจก.ไทยเอกฟาร์ม, กรรมการบริหาร บจก.ยืนยงเลเยอร์ฟาร์ม
ตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
  • ไม่มี