นายเฮนดริคัส แวน เวสเทนดอร์พ

กรรมการบริษัทและกรรมการบริหาร
บริษัท เอเชี่ยนซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ประวัติกรรมการบริษัท

ตำแหน่ง
  • กรรมการบริษัท, กรรมการบริหาร, บมจ. เอเชี่ยนซี คอร์ปอเรชั่น
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • Senior Executive Program Harvard Business School – Tsing Hua – CEIBS (2009)
ประวัติการอบรม
  • -
สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (ร้อยละ)
  • ไม่มี
ประสบการณ์ทำงาน
  • 2011-2015 : Chief Financial Officer, Nutreco Asia
  • 2009-2011 : Managing Director Skretting Asia, Shanghai, China (Nutreco)
  • 2005-2009 : Managing Director Skretting Japan, Fukuoka, (Nutreco)
  • 2002-2005 : Projects Director Europe Marine Harvest Europe, Amersfoort, Netherlands (Nutreco)
  • 2000-2001 : Post – Merger Integration Manager Marine Harvest Europe, Bergen, Norway (Nutreco)
ตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
  • ไม่มี