นายเอกกมล ประสพผลสุจริต

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการเงิน, กรรมการบริหาร, กรรมการสินเชื่อและเร่งรัดหนี้สิน, กรรมการบริหารความเสี่ยง, กรรมการบริหารจัดการความยั่งยืนกลุ่ม ASIAN
บริษัท เอเชี่ยนซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ประวัติกรรมการบริษัท

ตำแหน่ง
 • ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการเงิน, กรรมการบริหาร, กรรมการสินเชื่อและเร่งรัดหนี้สิน, กรรมการบริหารความเสี่ยง, กรรมการบริหารจัดการความยั่งยืนกลุ่ม ASIAN, บมจ. เอเชี่ยนซี คอร์ปอเรชั่น
คุณวุฒิทางการศึกษา
 • ปริญญาโทบัญชีการเงิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประวัติการอบรม
 • Strategic CFO in Capital Market รุ่นที่ 7 จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • Director Certification Program (DCP) ปี 2552ม,สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (ร้อยละ)
 • ไม่มี
ประสบการณ์ทำงาน
 • 2560-2561: กรรมการ, บริษัท ดุสิต แมนเนจเม้นท์
 • 2560-2561: กรรมการ, Dusit Overseas Co., Ltd.
 • 2560-2561: Supervisor, Dusit Fudu Hotel Management (Shanghai) Co., Ltd.
 • 2559-2561: ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน – โครงการพิเศษรักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน, บมจ. ดุสิตธานี
 • 2551-2559: ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ส์ แคร์ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) บมจ. เดอะ ไมเนอร์ฟู๊ดกรุ๊ป (เดอะพิซซ่า คอมพานี)
ตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
 • ไม่มี