นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์

ประธานกรรมการบริษัท, ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการบริหาร, ประธานคณะกรรมการสินเชื่อและเร่งรัดหนี้สิน, ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง, ประธานคณะกรรมการบริหารจัดการความยั่งยืนกลุ่ม ASIAN, กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
บริษัท เอเชี่ยนซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ประวัติกรรมการบริษัท

ตำแหน่ง
 • ประธานกรรมการบริษัท, ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการบริหาร, ประธานคณะกรรมการสินเชื่อและเร่งรัดหนี้สิน, ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง, ประธานคณะกรรมการบริหารจัดการความยั่งยืนกลุ่ม ASIAN, กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน, บมจ. เอเชี่ยนซี คอร์ปอเรชั่น
คุณวุฒิทางการศึกษา
 • ปริญญาโท พัฒนบริหารศาสตร์ มหาบัณฑิต ทางรัฐประศาสนศาสตร์, สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ประวัติการอบรม
 • หลักสูตร Professional Development : Risk Management and Internal Audit Program, สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย (TLCA)
 • หลักสูตร IT Governance & Cyber Resilience (ITG 10/2019), สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders รุ่น 14/2561, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Social Enterprise, ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • หลักสูตร Director Certificate Program รุ่น DCP 250/2560, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Risk Management and Internal Control Program, สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย (TLCA)
สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (ร้อยละ)
 • ไม่มี
ประสบการณ์ทำงาน
 • 2555-2558 : ผู้ว่าราชการเชียงใหม่ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก
 • 2550-2555 : รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครและปทุมธานี
 • 2547-2550 : ผู้อำนวยการกองและสำนักในกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
 • ไม่มี