นางเยาวณี เครือองอาจนุกูล

กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ
บริษัท เอเชี่ยนซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ประวัติกรรมการบริษัท

ตำแหน่ง
  • กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ บมจ. เอเชี่ยนซี คอร์ปอเรชั่น
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • ปริญญาโท บัญชีมหาบัณฑิต สาขาการธนาคารและการเงิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประวัติการอบรม
  • หลักสูตร Director Certificate Program รุ่น DCP 150/2554, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (ร้อยละ)
  • ไม่มี
ประสบการณ์ทำงาน
  • 2549 – 2550 : ผู้จัดการระบบบัญชีและวางแผนภาษี, บมจ.ปูนซีเมนต์ไทย
  • 2546 – 2548 : ผู้ตรวจสอบอาวุโส, บมจ.ปูนซีเมนต์ไทย
ตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
  • ไม่มี